رویا بافتن را دوست دارم
انگار در عالمی سیر میکنی که حال دلت، آنگونه ای است که دلت میخواهد، باشد
همه چیز خوش رنگ و شاد و آرام است،
لبانت، نا خودآگاه، میخندد و دلت قنج میرود ازین همه احساسِ عاشقانه و لطیف
خیالبافی،مرا به دنیایی میبرد، فارغ از این زمینی که رویش ایستاده ام
کاش این خیال و رویا، میشد دنیای حقیقیم
روزی چشم باز میکردم و همه آن تصاویرِ زیبا، جلوی چشمانم، نمایان میشد
به نظرم، هر کسی باید برای خودش یک دنیای زیبای خیالی داشته باشد که وقتی دلش گرفت، به آنجا سرک بکشد و لحظه ای بنشیند و آرام بگیرد.