وقتی که تمام مردم شهر
به خواب می روند
من در کوچه ها
تو را قدم می زنم..